Графици

 

СМЕНЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Първа смяна - 8., 10. и 12 класове от 7:30 ч.

Втора смяна - 5., 6., 7., 9. и 11. класове от 13:30 ч.

Според графика на сменния режим се обръщат и смените.

15.09.2020 г. –06.11.2020 г.

09.11.2020 г. –23.12.2020 г.

04.01.2021 г. –19.02.2021 г.

22.02.2021 г. –31.03.2021 г.

12.04.2021 г. –21.05.2021 г.

26.05.2021 г. –30.06.2021 г.

График за класни работи през II срок.

График за контролните работи през II учебен срок.

График за провеждане на занятията на групите СИП през II срок.

График за провеждане на консултации на преподавателите през II срок.

График на модулите през II учебен срок.

График на класните ръководители за час на класа.

График на класните ръководители за втори час на класа.