http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Административни услуги
Административни услуги PDF Print E-mail

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

предоставяни от ППМГ „Добри Чинтулов“

Преместване на ученици - заявление

Приемане на ученици в V клас по държавен план-прием

Приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием

Приемане на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности - заявление

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - заявление

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - заявление